01

La teoria de l’Arquitectura Contemporània (generalitzada) resulta, inevitablement, xopa d’un recorregut no tant sols d’anys, sinó de segles. És aquesta teoria suficientment conseqüent i responsable amb el passat? En el punt on ens trobam, les noves tècniques i avanços tecnològics són dominats o dominants en la producció arquitectònica? I en la producció teòrica?

_____________________________________________________________________________________________________________

La teoría de la Arquitectura Contemporánea (generalizada) está, inevitablemente, empapada de un recorrido no sólo de años, de siglos. Es esta teoría suficientemente consecuente y responsable con el pasado? En el punto en el que nos encontramos, las nuevas técnicas y avances tecnológicos son dominados o dominantes en la producción arquitectónica? Y en la producción teórica?

_____________________________________________________________________________________________________________

Contemporary Architecture’s theory (generalized) is soaked by not just years but centuries of trajectory. Is this theory consequent and responsible enough with the past? Reached that point where we are, new techniques and technologies are dominated or dominant over architectonic production? What about theoretical production?

Anuncis

Introducció

Obrim aquest espai per a la reflexió i el debat multidisciplinar, amb l’única intenció de compartir i aprendre, entre tots, a explicar-mos i llegir-mos. Anirem proposant alguns temes (teories, projectes, llibres…) per al debat. Esperem que entre tots facem un espai agradable i que l’anem construint com a nostre. Benvinguts!

_________________________________________________________________________________________________________________

Abrimos este espacio para la reflexión y el debate multidisciplinar, con la única intención de compartir y aprender, entre todos, a explicarnos y leernos. Iremos proponiendo algunos temas (teorías, proyectos, libros…) para el debate. Esperamos que entre todos hagamos un espacio agradable y que lo vayamos construyendo como nuestro. Bienvenidos!

_________________________________________________________________________________________________________________

We open this space for the discussion over several disciplines with the only intention of sharing and learning, all together, hoy to explain and read ourselves. We’re going to suggest different issues (theories, projects, books…) to discuss. We hope we’re going to make a charming space that we can build and feel as ours. Be welcomed!